แจ้งกำหนดการ เกณฑ์ทหาร

เรื่องเด่น

จากสถานการณ์การการแพร่กระจายของ CO VID ทำให้กำหนดการหรือกิจกรรมต่างๆที่สำคัญต้องเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น รวมถึงการเข้ารับการคัดเลือกทหาร ที่ชายไทยทุกคนต้องเข้าร่วมคัดเลือก เมื่อถึงอายุตามที่กำหนด ล่าสุด พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่กระจายของ CO VID ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา เป็นเหตุผลให้กระทรวงกลาโหมโดยกองทัพบก จำเป็นต้องประกาศเลื่อนการตรวจเลือกทหารกองประจำการจากเดิมที่กำหนดไว้ในระหว่าง 1-12 เมษายน 2563 ออกไปเป็นห้วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 63

และการตรวจเลือกในปีนี้จะแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา โดยมีการปรับกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน CO VID และวิถีปฏิบัติใหม่รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancin อาทิ การเพิ่มช่วงระยะเวลาในกระบวนการตรวจเลือกมากขึ้น ใช้เวลาถึง 67 วัน จากเดิมใช้เวลาตรวจเลือก 12 วัน การจำกัดจำนวนทหารกองเกินในแต่ละวันที่ทำการตรวจเลือก

Soldiers stand in row. Gun in hand. Army, Military Boots lines of commando soldiers in camouflage uniforms Thailand

รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า เพื่อเป็นการลดความแออัด รวมทั้ง มีการจัดแบ่งผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกออกเป็น 3 กลุ่ม และแยกช่วงวันที่ ที่แต่ละกลุ่มจะต้องเข้ารับการตรวจเลือก คือ

  1. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นทหาร
  2. ผู้ที่จะเข้าสู่กระบวนการจับฉลากใบดำใบแดง
  3. ผู้ที่ขอใช้สิทธิผ่อนผัน

ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มจะถูกจัดลำดับแบ่ง วัน เวลา และสถานที่ ให้เข้ารับการตรวจเลือกเป็นการเฉพาะกลุ่ม เรียงตามลำดับต่อกันไป เป็นต้น

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า ส่วนชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้คือ ผู้ที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์เกิด พ.ศ.2542 กับผู้ที่มีอายุ 22-29 เกิด พ.ศ.2534–2541 ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกหรือเคยเข้ารับการตรวจเลือกแล้วแต่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ สิ่งสำคัญคือในปีนี้ที่ทหารกองเกินหรือผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารทุกคนจะต้องปฏิบัติเป็นลำดับแรก

คือ การไปแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร แบบ สด.35 ใหม่ ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน-22 กรกฎาคม 2563 ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหาร และในโอกาสเดียวกันนี้ให้แจ้งความประสงค์ด้วยว่าต้องการสมัครเป็นทหาร ต้องการจับฉลากตรวจเลือก หรือการผ่อนผัน

สำหรับกำหนดการ ตรวจเลือกทหารประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

  1. วันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 ขอแก้ไขวันเวลาตรวจเลือกฯ ในหมายเรียก เข้ารับราชการทหาร ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร
  2. วันที่ 29 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 การรับสมัคร ร้องขอ เป็นทหารกองประจำการ ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร และจะทำการตรวจเลือก/คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2563 ณ สถานที่ตรวจเลือกกลางของจังหวัด
  3. วันที่ 26 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2563 ณ สถานที่ตรวจเลือกของแต่ละเขต/อำเภอ
  4. ผู้ขอผ่อนผันทำการตรวจเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในหมายเรียกที่แก้ไขใหม่ โดยจะดำเนินการไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2563

กองทัพบกจึงขอแจ้งให้ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ได้รับทราบถึงกำหนดการสำคัญและขอให้ได้เตรียมความพร้อม โดยเฉพาะการตกลงใจว่าจะเข้ารับการตรวจเลือกในกลุ่มบุคคลประเภทใด

เรียบเรียง siamtopic