จ่ายเงินเยีย วย ากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท 13 ล้านคน ไม่ต้องลงทะเบียน

อาหารการกิน

จากความคืบหน้าของการเยีย วย า ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เราไม่ทิ้งกัน ในเวอร์ชั่นกลุ่มเปราะบาง ดำเนินการโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะทำการจ่ายเงินเยีย วย าประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก เป็นเงินเดือนละ 1,000 บาท 3 เดือน

ทั้งนี้ กลุ่มเปราะบางจำนวน 13 ล้านคน ที่จะได้รับเงินจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ จะไม่ซํ้าซ้อนกับกลุ่มที่ได้รับเงิน 15,000 บาท ที่ลงทะเบียนบน www.เราไม่ทิ้งกัน.com และ www.เยีย วย าเกษตรกร.com แบ่งออ กเป็น

1 กลุ่มเด็กแรกเกิด 1-6 ปี ในครัวเรือนที่ย ากจน จำนวน 1.4 ล้านคน

2 กลุ่มผู้สูงอายุ (เกิน 60 ปี) 9.66 ล้านคน

3 กลุ่มผู้พิ ก าร 2 ล้านกว่าคน

รวมงบประมาณเงินเยีย วย ากว่า 39,000 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มจ่ายง ว ดแรกเดือน มิ.ย. จำนวน 2,000 บาท (รวมสองเดือนคือ พค. กับ มิ.ย.) และเดือน ก.ค.จำนวน 1,000 บาท เพิ่มจากเงินสมทบเดิมที่มอบให้กับ 3 กลุ่มเปราะบางนี้ อ ยู่แล้ว โดยไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด

ที่มา deejunglife.com