เฮได้วันจ่ายเงินเยีย วย า 1000 บาทแล้ว กลุ่มนี้รับเงิน 29 พ.ค.

เรื่องเด่น

จากมาตรการเยีย วย า ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือด่ ว นที่สุด จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งส่งมายังอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ ก า ร (พก.) อธิบายถึง

ขั้ นต อ นการโอนเงินเยีย วย าให้กับคนพิ ก า ร ที่มีบัตรคนพิ ก า รทั่วประเทศ 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาท

โดยหน่วยงานท้องถิ่นและ พก.ได้ส่งบัญชีของทุกคนครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะมีการตรวจสอบความถูกต้องหลังจากนั้นจะโอนเงินเข้าธนาคารไปยังบัญชีของแต่ละคน

รวมทั้งโอนเงินสดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่ายให้กับคนพิ ก า รโดยตรง ในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ โดยคนพิ ก า รทุกคนจะได้รับเงินเยีย วย า 1,000 บาท

สำหรับเงินเยีย วย าดังกล่าว คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบก่อนหน้านี้ ให้จ่ายเงินช่ ว ยเหลื อเยีย วย าคนพิ ก า ร เฉพาะคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิ ก า ร จำนวน 2.03 ล้านคน

คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง จากงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนคุณภาพชีวิ ตคนพิ ก า ร (กองทุนฯ) ภายในกรอบวงเงิน จำนวน 2,027.46 ล้านบาท