วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร

อาหารการกิน

วันนี้จะพาคุณแม่ๆทั้งหลายมาดูวิธีการตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุรแรกเกิด เช็กเงินอุดหนุนเด็กด้วยตัวเองไม่ยาก เพราะกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเอง Self Service สำหรับผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด ผ่านระบบเว็บไซต์แล้ว คุณพ่อ คุณแม่ที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 เอาไว้ แต่ไม่ทราบว่าตนเองได้รับสิทธิ์นั้นหรือยัง หรือในเดือนนี้ยังจะได้รับสิทธิ์ด้านใดอยู่บ้าง มาเช็กกันเลย

เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ด้วยตัวเองได้แล้วง่าย ๆ โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก็ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

1 เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th

2 กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็กแรกเกิด

3 ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ แล้วกดปุ่ม ตรวจสอบ

4 หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล

5 หากไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ จะปรากฏข้อความ ไม่พบสิทธิ์

6 หากยังไม่เคยได้รับเงิน จะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ์ ณ เวลานั้น ดังนี้

E01 ข้อมูลเด็กไม่สมบูรณ์หรือเลขประชาชนผิด

E03 ให้เจ้าหน้าที่ พมจ. ติดต่อกับกรม ตย.

E04 ข้อมูลที่มีการจ่ายเงินไม่ตรงงวด

E05 ข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน

E07 ข้อมูลที่ไม่มีวันลงทะเบียน

E08 ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์ตามไฟล์

E09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง

E10 ไม่ถูกส่งเบิกเนื่องจากถูกระงับสิทธิ์

E11 รอกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูล

E16 ข้อมูลที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ดร.02 ส่วนที่ 1)

E18 ติดต่อกรมบัญชีกลางเพราะหยุดจ่าย ปี 59-60

E19 รายได้เกิน ต้องระงับสิทธิ์

E20 ข้อมูลรีเจ็คจากกรมบัญชีกลางและกรมการปกครอง

E22 ข้อมูลที่ไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน

E23 ช้อมูลที่มีสถานะ อปท. บันทึก/บันทึก ดร.01 สมบูรณ์และมีผลการเบิกจ่าย

E24 ข้อมูลที่มีผลการจ่ายเงินแต่ไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน (กรณีบิดามารดามีบัตรสวัสดิการรัฐ)

หากขึ้นสถานะ E01 ข้อมูลเด็กไม่สมบูรณ์หรือเลขประชาชนผิด หรือ EXX สถานะรอการเบิกจ่าย ไม่ต้องแก้ไขอะไร แต่หากขึ้น E รหัสอื่น ๆ จะต้องแก้ไขก่อนขอรับสิทธิ์ โดยติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ทีมา ข่าว dailyliveexpress