ข้อควรรู้ เอาผิดผู้เลี้ยงสุนัข ปล่อยให้เห่าเสียงดัง มีโทษทั้ง จำ – ปรับ

อาหารการกิน

เพจ สายตรงกฎหมาย ได้โพสต์ข้อความ เนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายเอาผิดคนปล่อย สุ นั ข เ ห่ าทั้งคืน จนชาวบ้านไม่ได้นอน โดยระบุว่าเรื่องสุนัข เห่าตอนดึกๆ หรือเ ห่ าจนน่ารำคาญ เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาพอสมควรโดยสามัญสำนึกแล้ว ใครที่จะเลี้ยงสุนัข ก็ควรต้องรับผิดชอบให้ได้ ไม่ใช่ปล่อยให้เห่าจนชาวบ้านเค้ารำคาญนะ


ทีนี้มาดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันหน่อย ที่เห็นเป็นกฎหมายโดยตรงเลยคือ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย สุ นั ข พ.ศ. 2548 ข้อ 16 (3) มีหลักว่าในการเลี้ยงสุนัข เจ้าของสุนัขต้องควบคุมดูแลสุนัขมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น ก่อให้เกิดเสียงดังติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ เป็นต้น เป็นบทบัญญัติที่ชัดเจนมาก อันนี้ใช้เฉพาะ กทม ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ต้องดูเป็นกรณีไป

ส่วนโทษของข้อบัญญัติดังกล่าว มีกำหนดไว้ใน พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 73 วรรคสอง ระบุว่าผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดของท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางทาปรับไม่เกิน 5,000 บาท กฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกอันนึงคือ มาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่เราคุ้นเคยกัน ระบุว่า
ผู้ใดกระทําด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทําให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรําคาญ ต้องระวาง โ ท ษปรับไม่เกินห้าพันบาท

ซึ่งในเรื่องของเจตนานั้น อาจอ้างได้ว่า การเอา สุ นั ข มาเลี้ยงย่อมเล็งเห็นผลได้ว่า จะต้องเกิดการเห่าหอนเสียงดัง เ ดื อ ดร้อนรำคาญข้างบ้านได้
นอกจากนั้น การที่เลี้ยงสุนัขแล้วเห่าเสียงดัง อาจถือได้ว่าเป็นการสร้างความรำคาญต่อคนจำนวนมาก (ต่อหน้าธารกำนัล)

ซี่งมีโทษสูงสุดจำคุก 1 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาทสำหรับคนรักสั ต ว์ ก็คงต้องมีหน้าที่ดูแลสั ตว์ที่เลี้ยงไว้ ไม่ให้ไปก่อความเดือ ดร้อนแก่คนอื่น เรื่องพวกนี้ ไม่ต้องรอตำรวจมา จั บ แต่ถ้าคุณรู้แล้ว ก็ไม่ควรทำผิดกฎหมายต่อไป