เพาะเห็ดในโอ่ง ไม่ต้องมีโรงเรือน 7 วันเก็บขายได้

สัมมาอาชีพ

การเพาะเห็ดเพื่อการบริโภคในครัวเรือน แบบเ ศ ร ษ ฐ กิ จ พอเพียง ลดความยุ่งย า กและไม่ต้องลงทุนสร้างโรงเรือน อีกทั้งใช้วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์คือ โอ่ง แ ต ก หรือโอ่ง ร้ า ว สามารถนำมาเพาะเห็ดได้ จึงได้เกิดวิธีการ เพาะเห็ดในโอ่ง ไม่ต้องใช้โรงเรือน แถมได้บริโภคในครัวเรือนอ ย่ า งเพียงพอ ได้เห็ดที่มีความสด คุณภาพดี และรสชาติอร่อยไม่แพ้การเพาะจากวิธีอื่น

วัสดุและอุปกรณ์

1 โอ่ง มั ง ก ร จำนวน 1 ใบ

2 ก้อน เ ชื้ อ เ ห็ ด นางฟ้าหรือเห็ดถุงชนิดอื่นๆ จำนวน 20 ก้อน

3 ต า ข่ า ยพ ร า ง แ ส ง หรือกระสอบป่าน สำหรับปิด ปา ก โ อ่ ง จำนวน 1 ผืน

4 ไม้ไผ่ตีเป็นตะแกรง ขนาดความกว้าง ย า ว ให้พอดีกับขนาด โอ่งที่เตรียมไว้

5 กรอบไม้ทำฐานรองพื้นโอ่ง

6 ทรายห ย า บ รองพื้นโอ่ง

7 เชือกฟาง

8 บัวรดน้ำ

ขั้นตอนการเพาะเห็ดในโอ่ง

1 นำไม้ที่เตรียมไว้สำหรับทำฐานรองโอ่งด้านนอก มาตีล้อมกรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยให้มีพื้นที่ว่างระหว่างกรอบไม้เพียงพอต่อการวางพื้นที่ผิวของโอ่งที่จะ วางในแนวนอน ไม่ให้โอ่งกลิ้ง

2 นำโอ่งมานอนลง จัดหาสถานที่เหมาะๆ ใต้ร่มไม้หรือที่มีร่มเง า ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกขึ้น

3 นำทราย ห ย า บ มาเทรองพื้นโอ่งที่วางไว้ในแนวนอน กะให้มีความหนาประมาณ 2-3 นิ้ว เพื่อกักเก็บความชื้น

4 นำตะแกรงไม้ไผ่ที่เตรียมไว้มาวางด้านในโอ่ง ทำเป็นแผงสำหรับวางก้อนเ ชื้ อ เ ห็ ด โดยให้มีพื้นที่ว่างด้านบนมากกว่าพื้นที่ว่างด้านล่าง

5 นำก้อน เ ชื้ อ เ ห็ ดที่ต้องการเพาะมาเรียงไว้จนเต็ม และทำการเปิด ด อ ก ด้วยวิธีการเปิดจุกก้อน เ ชื้ อด้านบน บังคับให้ดอกออกเป็นก ระ จุ ก ด้านบน ก่อนวางเรียง ก้ อ น เ ชื้ อ เห็ดจนเต็ม

6 ปิดปากโอ่งด้วยกระสอบป่านหรือตาข่ายพรางแสง แล้วใช้เชือกผูกยึดกระสอบกับขอบปากโอ่งให้แน่น โดยปล่อยช า ยกระสอบให้สามารถเปิดขึ้นลงได้

7 รดน้ำบนก้อนเ ชื้ อเห็ด เช้า-กลางวัน-เย็น ถ้าพบว่ากองเ ห็ ดแห้งเกินไป ควรเพิ่มความชื้นโดยใช้กระบอกฉีดน้ำ พ่นน้ำให้เป็นฝอยในโอ่ง เพื่อเป็นการให้ความ ชื้ น แก่ก้อนเห็ด แล้วปิดปากโอ่งไว้ดังเดิม

 

ข้อแนะนำสำหรับการเพาะ เห็ดโอ่ง

1 ควรระมัดระวังในช่วงวันที่ 1-3 ถ้าร้อนเกินไป ให้เปิดกระ ส อ บ ป่ า นหรือตาข่ายพ ร า งแสงเพื่อระบายความร้อน

2 หลังเพาะประมาณ 1 สัปดาห์ จะเริ่มมองเห็นตุ่มสีขาวเล็กๆ เกิดขึ้นบนก้อนเ ชื้ อเห็ด ในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องการรดน้ำ อ ย่ า ให้ด อ ก เ ห็ ด โดนน้ำเป็นอันขาด มิฉะนั้นดอกจะฝ่อและเ น่ าเสียหาย แต่ยังคงต้องพ่นน้ำให้ความชื้นอยู่ทุกวัน

3 ประมาณ 7-10 วัน เห็ดจะออก ด อ ก เก็บรับประทานได้ สามารถเก็บด อ ก เห็ดมารับประทานได้แล้วทุกวัน จนกว่า ด อ ก เห็ดจะหมดไป ใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือน

4 น้ำที่ใช้สำหรับการรดก้ อ น เ ชื้ อเห็ดจะต้องเป็นน้ำที่จื ด มีค่ า p H เป็นกลาง ไม่มีคลอรีนเจือปน เรื่องน้ำที่ใช้รดก้อนเห็ดนั้นสำคัญมาก ถ้าน้ำกร่อยหรือเค็มจะส่งผลให้เห็ดไม่ออก ด อ ก

5 น้ำที่ดีที่สุดคือ น้ำฝน หรือจะใช้น้ำประปาที่ผ่ า นการขจัดคลอรีนออกแล้วก็ได้ผลดีเช่นกัน (การรองน้ำประปาตากแดดทิ้งไว้ประมาณ 2 วัน จะช่วยข จัด ค ล อ รี น ออกไปได้)

เรียบเรียงโดย 108archeepparuay